BGN 换 XRP 汇率

汇率: 0.86898555886637
Bulgarian Lev (BGN) 转换至 XRP (XRP)
1 BGN = 0.86898555886637 XRP

Get Free Account to Buy / Sell XRP(XRP)


我们的货币转换器采用国际货币汇率的平均数据。
汇率每分钟更新一次。