BGN 换 BNB 汇率

汇率: 0.0023819039901696
Bulgarian Lev (BGN) 转换至 BNB (BNB)
1 BGN = 0.0023819039901696 BNB

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


我们的货币转换器采用国际货币汇率的平均数据。
汇率每分钟更新一次。